مقررات و شرایط ثبت‌نام در دوره‌ها

 

  • تمامــی شرکت‌کنندگان ملزم به رعـایت قوانیــن جــمهــوری اســلامی
    ایران هســتند.
  • ثبـت‌نام در دورۀ آموزشی، بعد از پرداخت هزینۀ آن قطعی خواهد شد.
  •  ارائۀ گواهینامه منـوط به حضــور کامــل در جلســات دورۀ آموزشــی
    خواهد بود.
     (حداکثر غیبت مجاز: ۱۰% کل ساعـات آموزشی) 
  •  ثبت‌نام در دورۀ آموزشی به منزلۀ پذیرش قوانیــن دوره خواهـد بــود.