نظرات شما

ما در آکادمی بعد از اتمام دوره‌ها از مخاطبین خود نظرسنجی کرده‌ و از نتایج آن برای بهبود کیفیت آموزش‌ها استفاده می‌کنیم. این ارزیابی‌ها به ما این فرصت را می‌دهد که بتوانیم اثربخشی مطالب ارائه شده را بررسی کرده و برای کاربردی‌تر کردن آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

 

شما برایمان نوشتید:

 

* مهم‌ترین اصل برای من و البته اصــل بحــث، احترام و رابطه مناســب است که مدرسـان در ایـن زمینــه فــوق‌العاده بودنــد و اگر کلمه‌ای بهتر از فوق‌العاده بود از آن استفاده می‌کردم.

آلا‌  حسینی | قلعه گنج-۱۳۹۳

 

* با اینکه بنده ۱۵ سـال سابقه دارم، مطالب و نکات ریاضی و فارسی واقعا برایم جذاب و کاربــردی بود. امروز از روش تدریس بازی‌محـور و مهارت‌محوری که مــدرس ارائه دادنـــد احســاس می‌کنم دوباره متولد شــدم و واقعا باتمام وجــودم برای شـروع سال تحصیــلی لحظه‌شــماری می‌کنم.

مجید حیدری | جیرفت -۱۳۹۶

 

* از اینکه شیـوه تدریس اساتیـد خارج از استان، استــفاده از روش‌­های جدیــد بود لذت بــردم چـون از روش‌­های تــکراری و خســته‌کننده و کلافه‌کننده واقعا خسته شده بودیـم اما این دوره عالی بود.

ســارا اکبــرپـور | بندرعباس-۱۳۹۸

 

در دوره­‌ای هستیم که فرایند اطلاعات، ارتباطات و تغییرات در دانـش و مهارت­‌ها مــدام در حــال پیشــرفت است و فراگیــری حتــی کوچک‌تریــن تجربیات باعث کمک کردن برای پرورش نیــروی انسانی باکیفیت‌تر می‌شود. این دوره، به من در ایــن مســیر بسـیار کمک کرد.

معصومه محمدی | ساربوک -۱۴۰۰

 

* از برگزاری ایـن دوره­‌هـا بسیـــار راضــی هســتم دوره‌های مفیــد و پرکاربـردی هسـتند. مـدرس با برنامه، منسجم و با انرژی وارد کلاس می‌شد و به ما هم انرژی می­‌داد.

زهرا اسماعیلی | کهریزک-۱۴۰۱