تا کنون چه کارهایـــی کردیم؟

 

آکادمی رهیار از دغدغه‌ی معلم‌هایی شکل گرفت که دوست داشتند همه‌ی دانش‌آموزان کشور به آموزش باکیفیت دســترسی داشتــه باشند. 
از همه مدرسانی که تو این سال‌ها ما را همراهی کردند و کمک کردند تا مسئولیت اجتماعی‌‌مان را به بهترین شکل انجام بدهیم، سپاسگزاریم.

مسیری که تا به امروز طی کردیم:

چه کارهایـــی کردیم؟