طرح پرسش پژوهشی

by غزل اسماعیلی -

اگر در مورد مطالبی که در کارگاه آفلاین برای گام اول خواندید پرسشی داشتید در این بخش بپرسید.

سازوکارهای اجرایی سمینار

by غزل اسماعیلی -

اگر در مورد نحوه برگزاری، ثبت‌نام، مراحل و یا دیگر سازوکارهای سمینار سوالی دارید، در این بخش بنویسید.