وبینار بازاندیشی پایان سال تحصیلی - چهارشنبه ۲۶ / ۰۲ - ساعت ۱۷

منتظر پیوستن مدیر جلسه هستیم.

جلسات ضبط شده